Løn, ferie mm.

Eleven er berettiget til SU under grundforløbet, indtil der indgås en uddannelsesaftale. I den del af uddannelsen, der er omfattet af en uddannelsesaftale med en virksomhed, betaler virksomheden løn i henhold til gældende overenskomst under både praktikken og skoleophold: Funktionæroverenskomsten gældende fra 1. marts 2017 til 29. februar 2020.

Virksomheden modtager lønrefusion fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) under skoleophold. Læs mere på Virk.dk

Gældende lønsatser for mediegrafikerelever fra 1. marts 2017 til 29. februar 2020. Lønnen for voksne elever (efter det fyldte 25. år) aftales i hvert tilfælde på baggrund af den pågældendes hidtidige beskæftigelse og uddannelse. 

Afsluttes en uddannelsesaftale med mindre end uddannelsens fastsatte varighed, afkortes antallet af lønsatser tilsvarende, så det er de sidste satser, der er gældende. 
Er uddannelsesaftalen for eksempel indgået på 3 år og 6 måneder svarende til en nedsættelse på 5 måneder, aflønnes i 7 måneder med 1. års sats og derefter med henholdsvis 2. og 3. års sats samt med 4. års sats i uddannelsens sidste 11 måneder.

Grakom har udarbejdet en omkostningsberegning for, hvad det koster at uddanne en mediegrafikerelev. Arket er opdateret pr. 1. januar 2017.  

Ferieregler 
Elever er omfattet af ferieloven og optjener under uddannelsen ret til ferie med feriegodtgørelse eller løn efter ferielovens almindelige regler. Herudover giver loven elever en særlig ferieret i det første og andet hele ansættelsesår.

I det første og andet hele ferieår efter ansættelsen har eleven ret til fuld ferie med løn, selvom eleven ikke har optjent feriegodtgørelse eller løn til hele ferien. Hvis ansættelsen er begyndt før den 1. juli i et ferieår, har eleven ret til 5 ugers ferie i det ferieår, hvor ansættelsen finder sted. 

Eksempel:
Ansættelse inden 1. juli 2016 giver ret til 5 ugers ferie med løn i ferieåret 1. maj 2016 til 30. april 2017. Ansættelse 1. juli eller derefter giver ikke ret til ferie med løn i ferieåret 1. maj 2016 til 30. april 2017.

Der ydes et ferietillæg på 1 % af den ferieberettigende løn, der af eleven er indtjent i virksomheden i det foregående optjeningsår. 

Holder virksomheden lukket under ferie mellem 1. oktober og 30. april, skal eleven have løn for de feriedage, hvor virksomheden har lukket. Hvis eleven har optjent ferie i et andet ansættelsesforhold, skal eleven ikke have løn. Der skal kun gives løn ved lukning, hvis eleven er ansat 1. juli eller senere og højst i 1 uge. 

Ved fratræden skal der betales feriepenge efter ferielovens regler, ligesom for andre ansatte. 

Regler for feriefridage og andre særlige fridage følger overenskomstens bestemmelser. 

Pension 
Eleven er ikke omfattet af overenskomstens bestemmelser om pension. 

Forsikringsydelse 
Elever, der ikke allerede er omfattet af arbejdsgiverbetalt pensions- eller forsikringsordning, har krav på følgende forsikringsydelser: 

a. Invalidepension 
b. Invalidesum 
c. Forsikring ved kritisk sygdom 
d. Dødsfaldssum 

Forsikringssummer mm. fremgår af overenskomsten.